ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

กลยุทธ์การจัดการงานบัญชีไม่ให้บกพร่องต่อการสอบบัญชี
หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การทำหน้าที่ของนักบัญชีต้องมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นกรอบแนวทางในการทำหน้าที่ซึ่งผลงานที่จัดทำบัญชีจนออกมาเป็นรายงานทางการเงินนั้นยังไม่สามารถนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอีกแขนงหนึ่งที่มีบทบาทต่างจากนักบัญชี การทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนในฐานะคนกลางที่ไม่มีส่วนได้เสีย เป็นการตรวจสอบผลงานของนักบัญชีให้อยู่ในมาตรฐานสากลและเป็นการพิสูจน์ผลงาน โดยถือว่าทั้งสองต่างทำหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในบริบทที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้การเตรียมงานบัญชีเพื่อการสอบบัญชีของนักบัญชีจึงมีความสำคัญในการที่จะพิสูจน์คุณภาพของนักบัญชี