ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
หมวด : วิทยาการเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : รศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม
ยอดคงเหลือ : 5
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :   หนังสือเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ ตลอดจนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ให้มีการแข่งขันและพัฒนาให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน ทั้งการแข่งขันทางด้านการตลาดและด้านเศรษฐกิจ   โดยจะอธิบายเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51) ภาษาซี   การออกแบบและควบคุมการทำงาน Input/Output Port,   การควบคุม Stepping Motor, การควบคุม DC Motor, การควบคุม DC Servo Motor และการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และเสริมภาคผนวกด้วยชุดเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับงานควบคุมในแต่ละส่วน เหมาะสำหรับนักศึกษาได้ใช้เรียนและค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรโรงงาน ตลอดจนผู้สนใจในงานควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์