ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

จิตวิทยาการบริการ
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
ยอดคงเหลือ : 5
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้และความเข้าใจในหลักการบริการที่ถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้า ซึ่งล้วนมีความแตกต่างกันเป็นพื้นฐาน ผู้อ่านจะได้ทำความรู้จักงานบริการในทุกแง่มุม เริ่มตั้งแต่ความหมายของงานบริการ ศึกษาความคาดหวัง ทัศนคติและความต้องการของลูกค้า   ทำความรู้จักคู่แข่ง   เรียนรู้ที่จะเตรียมตนเองให้พร้อมสู่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี อันจะช่วยให้บริการได้ตรงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น