ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การขับรถและงานบำรุงรักษารถยนต์
หมวด : วิทยาการเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล,ศิระ บุญธรรมกุล
ยอดคงเหลือ : 5
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบการเรียนวิชา "การขับรถยนต์" และวิชา "งานบำรุงรักษารถยนต์" ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ และเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ในการเตรียมสอบขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม หนังสือเล่มนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งสำหรับผู้ใช้รถเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการใช้รถยนต์และบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างปลอดภัยและประหยัดทั้งผู้ใช้และผู้ร่วมทาง